Προγράμματα Επιμελητηρίου

Το Επιμελητήριο Ξάνθης για να επιτύχει την αποστολή του, εδώ και πολλά χρόνια σχεδιάζει και υλοποιεί διάφορα Προγράμματα και έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους ή απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία έχουν ως κύριο γνώμονα την ενδυνάμωση και ενίσχυση της Περιοχής, αναπτύσσοντας δράσεις που προβάλουν την Επιχειρηματικότητα και μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Έτσι κάθε χρόνο πραγματοποιεί μια σειρά δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην ενίσχυση των ΜΜΕ τόσο στον οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα, όσο και στην προώθηση της τουριστικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στην προώθηση των ευκαιριών που απορρέουν από αυτά.

Ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης προστατεύοντας και προβάλλοντας τα εμπορικά και βιομηχανικά συμφέροντα, την Έρευνα και την Καινοτομία, την κοινωνική οικονομία, αλλά και τον τουρισμό , την ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και την προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜμΕ. καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών για την βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, όσο και ευρύτερα στο δίκτυο υπηρεσιών και φορέων που στηρίζουν και εμπλέκονται στη διαδικασία προώθησης των παραγόμενων τοπικών προϊόντων και της εξωστρέφειας ευρύτερα.

Βασικοί μας στόχοι είναι:

Η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας αναφορικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό.

Την ευαισθητοποίηση για την πολιτιστική μας κληρονομιά και αύξηση της αξίας, της ελκυστικότητας και του δυναμικού της για την ανάπτυξη του τουριστικού, πολιτιστικού τομέα.

Την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και πολυμορφίας της διάδοσης των τοπικών ηθών και εθίμων και την ενίσχυση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

Την καλύτερη κατανόηση της αγοράς και προβολή ελκυστικών ευρωπαϊκών διακρατικών προϊόντων που εστιάζουν στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά.

Στην σύνδεση και δημιουργία δικτύου ανάμεσα στα τοπικά προϊόντα υποστηρίζοντας τους τοπικούς παραγωγούς και στηρίζοντας το τοπικό εργατικό δυναμικό και τον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών και υπηρεσιών μέσω της προώθησης διακρατικών θεματικών τουριστικών προϊόντων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ενίσχυση της έρευνα και της καινοτομίας, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σεπτέμβριος 21, 2018

QNeST: Δίκτυο Ποιότητας για τον Αειφόρο Τουρισμό

Το έργο QNeST (Δίκτυο Ποιότητας για τον Αειφόρο Τουρισμό)στοχεύει στην προώθηση και στην ενίσχυση των οικονομικών δυνατοτήτων των κοινών και εξαιρετικών χαρακτηριστικών της πολιτιστικής, παραδοσιακής και περιβαλλοντικής […]
Σεπτέμβριος 21, 2018

Πολιτιστικές, Τουριστικές Διαδρομές από το Επιμελητήριο Ξάνθης

To Επιμελητήριο Ξάνθης δημιούργησε τρεις Πολιτιστικές, Τουριστικές Διαδρομές οι οποίες μπορούν να δικτυωθούν με άλλες χώρες έχοντας πανευρωπαϊκή διάσταση και έχουν ως πηγή έμπνευσης την ιστορία […]
eChamber